ОП Ид.No
1311
Обект на поръчката
10.09.2019 11:44:25
Строителство
Предмет на поръчката
10.09.2019 11:44:25
"Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово"
Ред за провеждане
10.09.2019 11:44:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.09.2019 11:44:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.09.2019 11:44:25
7 от 10.09.2019
Обявление/Публична покана
10.09.2019 11:44:25
24-00-135 от 10.09.2019
12.09.2019 09:22:16
10.22 MB
Документация
10.09.2019 11:44:25
 
Номер на преписка в АОП
10.09.2019 11:44:25
00044-2019-0087
Срок за получаване на офертите
10.09.2019 11:44:25
15.10.2019 09:23