ОП Ид.No
639
Обект на поръчката
05.04.2016 16:29:50
Строителство
Предмет на поръчката
05.04.2016 16:29:50
"Извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на обект: "Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 "Слънчев бряг – Бургас" с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващия път)".
Източник на финансиране
01.08.2016 17:07:42
АПИ
Ред за провеждане
05.04.2016 16:29:50
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.04.2016 16:29:50
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
12.04.2016 18:18:33
ПК-СНБ-11 от 12.04.2016
Решение за откриване на процедурата
05.04.2016 16:29:50
34 от 05.04.2016
725676/05.04.2016 г.
05.04.2016 16:29:50
0.31 MB
Обявление/Публична покана
05.04.2016 16:29:50
от 05.04.2016
725686/05.04.2016 г.
05.04.2016 16:29:50
0.25 MB
Документация
05.04.2016 16:29:50
 
05.04.2016 16:29:50
385.17 MB
Номер на преписка в АОП
05.04.2016 16:29:50
00044-2016-0017
Срок за получаване на офертите
05.04.2016 16:29:50
26.05.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
26.04.2016 16:36:13
 
Разяснения по документация за участие
13.05.2016 12:13:03
 
13.05.2016 12:13:03
0.06 MB
13.05.2016 12:13:03
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.08.2016 17:07:42
Протокол №1
01.08.2016 17:07:42
1.31 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.11.2016 17:14:47
53-00-8885 от 09.11.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.11.2016 15:02:46
 
18.11.2016 15:02:46
1.01 MB
18.11.2016 15:02:46
3.7 MB
18.11.2016 15:02:46
0.26 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.11.2016 15:02:46
151 от 18.11.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.08.2017 16:45:38
Отваряне на ценовата оферта на Брилянт Инженеринг ДЗЗД ще се извърши на 30.08.2017 г. от 10:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.09.2017 14:55:11
 
18.09.2017 14:55:11
1.21 MB
18.09.2017 14:55:11
0.32 MB
18.09.2017 14:55:11
0.4 MB
Решение за класиране
18.09.2017 14:55:11
100 от 18.09.2017
18.09.2017 14:55:11
0.18 MB
 
Договор No.Д-59/10.10.2017
Обособена позиция
18.10.2017 10:31:34
1
Предмет на договора
18.10.2017 10:31:34
"Извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на обект: "Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 "Слънчев бряг – Бургас" с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващия път)".
Договор тип
18.10.2017 10:31:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.10.2017 10:31:34
Д-59 от 10.10.2017
810047/16.10.2017
18.10.2017 10:31:34
50.69 MB
18.10.2017 10:31:34
2.64 MB
18.10.2017 10:31:34
5.15 MB
18.10.2017 10:31:34
2.45 MB
Стойност на договора
18.10.2017 10:31:34
BGN, 17 969 581.20, 20.00, 21 563 497.44
Срок за изпълнение
18.10.2017 10:31:34
 
187 дни
Изпълнител
18.10.2017 10:31:34
ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД