ОП Ид.No
800
Обект на поръчката
20.07.2016 15:00:11
Строителство
Предмет на поръчката
20.07.2016 15:00:11
„Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич”
Ред за провеждане
20.07.2016 15:00:11
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
20.07.2016 15:00:11
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
20.07.2016 15:00:11
741225 от 20.07.2016
Обявление/Публична покана
20.07.2016 15:00:11
741226 от 20.07.2016
20.07.2016 15:00:11
0.23 MB
Документация
20.07.2016 15:00:11
Документация
20.07.2016 15:00:11
0.18 MB
Номер на преписка в АОП
20.07.2016 15:00:11
00044-2016-0065
Срок за получаване на офертите
20.07.2016 15:00:11
 
23.08.2016, 16:30 часа
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.09.2016 13:56:43
Съобщение от 12.09.2016
Дата и час за отваряне на ценовите оферти
12.09.2016 13:56:43
1.83 MB
Решение за класиране
03.10.2016 10:55:47
№ 2 от 03.10.2016
Решение за класиране
03.10.2016 10:55:47
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.07.2016 15:00:11
ПРОТОКОЛ № 1 от 24.08.2016
Разглеждане на Оферти с оглед преценка на основания за допускане.
03.10.2016 10:55:47
1.07 MB
03.10.2016 10:55:47
0.5 MB
03.10.2016 10:55:47
0.47 MB
03.10.2016 10:55:47
0.22 MB
 
Договор No.РД-37-4/07.11.2016
Обособена позиция
07.11.2016 11:15:46
1
Предмет на договора
07.11.2016 11:15:46
„Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич”
Договор тип
07.11.2016 11:15:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.11.2016 11:15:46
РД-37-4 от 07.11.2016
07.11.2016 11:15:46
0.73 MB
Стойност на договора
07.11.2016 11:15:46
BGN, 17 991.39, 20.00, 21 589.67
Срок за изпълнение
07.11.2016 11:15:46
07.12.2016
30 календарни дни от датата на подписване на договора
Изпълнител
07.11.2016 11:15:46
ВЕНЕРА ООД
Състояние на договора
07.11.2016 11:15:46
В изпълнение