ОП Ид.No
280
Обект на поръчката
20.03.2015 16:08:24
Строителство
Предмет на поръчката
20.03.2015 16:08:24
"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" обособени позиции (4):ОП 1: ОПУ Благоевград,ОП 2: ОПУ Кюстендил,ОП 3: ОПУ Перник,ОП 4: ОПУ София.
Източник на финансиране
20.04.2017 10:29:59
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОПУ Благоевград
2 ОПУ Кюстендил
3 ОПУ Перник
4 ОПУ София
Ред за провеждане
20.03.2015 16:08:24
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
20.03.2015 16:08:24
открита
Решение за откриване на процедурата
20.03.2015 16:08:24
89 от 19.06.2014
Номер на преписка в АОП
20.03.2015 16:08:24
00044-2014-0055
Гаранция за участие
08.10.2015 10:29:39
0.01 MB
 
Договор No.РД-38-14/15.06.2015
Обособена позиция
16.06.2015 11:10:10
1
Предмет на договора
16.06.2015 11:10:10
ОПУ Благоевград
Договор тип
16.06.2015 11:10:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.06.2015 11:10:10
РД-38-14 от 15.06.2015
Стойност на договора
16.06.2015 11:10:10
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Цената се изплаща за действително извършени и приети видове работи, въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
16.06.2015 11:10:10
 
48 месеца
Изпълнител
16.06.2015 11:10:10
ДЗЗД Пътно поддържане област Благоевград
Състояние на договора
16.06.2015 11:10:10
В изпълнение
 
Договор No.РД-38-18/01.12.2014
Обособена позиция
20.03.2015 16:08:24
2
Предмет на договора
20.03.2015 16:08:24
ОПУ Кюстендил
Договор тип
20.03.2015 16:08:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.03.2015 16:08:24
РД-38-18 от 01.12.2014
Стойност на договора
20.03.2015 16:08:24
BGN, 0.00, 0.00
Срок за изпълнение
20.03.2015 16:08:24
 
48 месеца
Изпълнител
20.03.2015 16:08:24
ДЗЗД Пътно поддържане 2010
Състояние на договора
20.03.2015 16:08:24
В изпълнение
 
Договор No.РД-38-18/12.09.2015
Обособена позиция
15.09.2015 16:45:38
4
Предмет на договора
15.09.2015 16:45:38
ОПУ София
Договор тип
15.09.2015 16:45:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.09.2015 16:45:38
РД-38-18 от 12.09.2015
687837/15.09.2015
Уведомление на АОП за сключен договор
18.09.2015 10:53:39
687837 от 15.09.2015
Стойност на договора
15.09.2015 16:45:38
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети видове работи, въз основа на договорените единични цени, с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификати, в рамките на средствата на АПИ за изпълнение на Договора.
Срок за изпълнение
15.09.2015 16:45:38
 
48 месеца
Изпълнител
15.09.2015 16:45:38
Белмекен 2015 ДЗЗД
Промени в условията на договора
19.09.2019 10:41:01
933359/16.09.2019 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
01.07.2021 14:45:36
24-00-1336 от 01.07.2021
1016008/01.07.2021г.
Плащания
Плащания
Плащания