ОП Ид.No
972
Обект на поръчката
19.10.2017 12:00:05
Строителство
Предмет на поръчката
19.10.2017 12:00:05
„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“; Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.
Източник на финансиране
19.10.2017 12:00:05
 
ОПТТИ 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“;
2 Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери;
3 Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.
Ред за провеждане
19.10.2017 12:00:05
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.10.2017 12:00:05
Открита процедура по ЗОП
Друга информация
20.10.2017 11:47:59
 
Решение за откриване на процедурата
19.10.2017 12:00:05
115 от 17.10.2017
810406/17.10.2017 г.
19.10.2017 12:00:05
0.3 MB
Обявление/Публична покана
19.10.2017 12:00:05
от 17.10.2017
810409/17.10.2017 г.
19.10.2017 12:00:05
0.24 MB
Документация
19.10.2017 12:00:05
 
Разяснения по документация за участие
19.10.2017 12:00:05
 
Номер на преписка в АОП
19.10.2017 12:00:05
00044-2017-0082
Срок за получаване на офертите
19.10.2017 12:00:05
27.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.10.2017 12:00:05
 
19.02.2018 14:51:24
9.89 MB
19.02.2018 14:51:24
29.92 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.07.2018 15:01:11
53-00-5940 от 02.07.2018
Отваряне на цени на 05.07.2018 г. от 10:00 ч., зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.08.2018 17:01:09
 
06.08.2018 17:01:09
41.38 MB
06.08.2018 17:01:09
48.39 MB
06.08.2018 17:01:09
5.99 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.08.2018 17:01:09
108 от 06.08.2018
 
Договор No.РД-37-43/28.09.2018
Обособена позиция
05.10.2018 10:33:51
3
Предмет на договора
05.10.2018 10:33:51
Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.
Договор тип
05.10.2018 10:33:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.10.2018 10:33:51
РД-37-43 от 28.09.2018
870671/02.10.2018
05.10.2018 10:33:51
3.59 MB
05.10.2018 10:33:51
0.11 MB
05.10.2018 10:33:51
0.13 MB
Стойност на договора
05.10.2018 10:33:51
BGN, 18 442 297.40, 20.00, 22 130 756.88
Срок за изпълнение
05.10.2018 10:33:51
 
660 дни
Изпълнител
05.10.2018 10:33:51
ПСТ Груп ЕАД