Начало » Административни услуги

Административни услуги

Административни услуги на Агенция "Пътна инфраструктура"

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите:

647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения

1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения

1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж

3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т, което ползва платената пътна мрежа

3139 Заплащане на такса изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта

3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона

3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена

3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък.

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката

 


Важна информация относно издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ


Образци на Заявления за административни услуги
и типови проекти за конструкции на рекламни съоръжения

Редът и начинът за издаване на Разрешения за специално ползване на пътищата са подробно описани във Вътрешните указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата, налични в сектор "Нормативна база" - Вътрешни правила (http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/vtreshni-pravila)


Архив "Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ 2013 - 2016"


Административни звена, в които се подават документите
и се получава информация за хода на преписката