Начало » Административни услуги

Административни услуги

Административни услуги на Агенция "Пътна инфраструктура"

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите:

647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения

1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения

1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката

 


Важна информация относно издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ


Образци на Заявления за административни услуги
и типови проекти за конструкции на рекламни съоръжения

Редът и начинът за издаване на Разрешения за специално ползване на пътищата са подробно описани във Вътрешните указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата, налични в сектор "Нормативна база" - Вътрешни правила (http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/vtreshni-pravila)


Архив "Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ 2013 - 2016"


Административни звена, в които се подават документите
и се получава информация за хода на преписката