Начало » Административни услуги » 3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък.

3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък.

3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък

 

Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.

В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;

2. разполага с:

• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;

• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;

3. има добра репутация.

Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - чл. 10к

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

 Агенция „Пътна инфраструктура“ и Национално тол управление – адрес, електронен адрес, телефони за връзка и работно време – в раздел „Административни услуги“ в края на информацията са посочени данните на централна администрация и Националното тол управление.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изискванияи необходими документи:

Процедурата по регистрация,  изискванията към доставчиците и необходимите документи са подробно описани в публикувана на интернет адрес   Процедура за вписване на доставчици на декларирани данни в публичния списък, поддържан от АПИ/НТУ

http://www.api.bg/index.php/bg/usloviya-za-dostavchici-na-uslugi/proceduri

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образец на  Заявление за осъществяване на дейност като доставчик на декларирани данни

  http://www.api.bg/index.php/bg/usloviya-za-dostavchici-na-uslugi/obrazci-na-dokumenti

Начин на заявяване на услугата

  Заявлението се адресира до Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Заявлението и придружаващата документация се приемат:

- на гише в ЦА на АПИ;

- по пощата;

- на електронна поща: ntd@api.bg.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Ниво на предоставяне: I-во ниво

     Услугата се заявява и по електронен път на адрес: ntd@api.bg  

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Не се дължи такса за предоставяне на услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Безплатна    

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалният административен акт се обжалва при условията и по реда на  Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на регионалното развитие и благоустройството / Административен съд, в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес за предложения: ntd@api.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

Писмено, с писмо от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Предметна област:

- Режим - регистрация;

- Издава се писмо до заявителя въз основа на Решение на УС на АПИ

- Стопанска дейност: Транспорт.