Начало » Административни услуги » Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения – 1505

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения – 1505

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 3

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Управителен съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощено от него длъжностно лице от агенцията

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка и работно време – в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата

     http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/vtreshni-pravila

Образци на формуляри, които се попълват за предоставяне на административната услуга

     Искане за издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение

Начини на заявяване на услугата

     Приемане на заявление и придружаваща документация в съответното Областно пътно управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     10 години

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

За услугата се заплаща такса

     Тарифа за таксите, които се събират от АПИ

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата:се обжалват пред Административен съд, в 14 дневен от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата: В Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“