Начало » Административни услуги » Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони – 1958

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони – 1958

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 3

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Управителен съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощено от него длъжностно лице от агенцията

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка и работно време – в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/vtreshni-pravila

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

     Искане за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Начини на заявяване на услугата

     Приемане на заявление и придружаваща документация в съответното Областно пътно управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     без срок

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

За услугата се заплаща такса

     Тарифа за таксите, които се събират от АПИ

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата:се обжалват пред Административен съд, в 14 дневен от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

В Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“