Начало » Административни услуги » Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ - 2238

Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/ - 2238

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 26

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     От управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията.

Звено за административно обслужване, приемащо документи и предоставящо информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“, Дирекция „Административно обслужване и координация“

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село,

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 9173 246, 9173 420

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Наредба №11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Заявление по образец за издаване на необходимото разрешително (приложение № 4 към чл. 15, ал. 3 от Наредба № 11).

Начини на заявяване на услугата

В деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и/или съответното Областно пътно управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата не се предоставя по електронен път         

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     30 дни

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

     За  5 (пет) работни дни - 70 лв.

     За 3 (три) работни дни - 140 лв.

     За 1 (един) работен ден - 210 лв.

и Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     На гише в административно звено за обслужване в брой

     По банков път

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Председател на управителен съвет по реда на Наредба №11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

На гише в административно звено за обслужване в ЦА на АПИ и/или съответното Областно пътно управление.