Начало » Административни услуги » Изготвяне на становища за временна организация на движението по републиканските пътищата - 418

Изготвяне на становища за временна организация на движението по републиканските пътищата - 418

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 9, ал. 3

     Наредба 3/16.08.2010г./ за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците - чл. 81

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка и работно време – в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Наредба 3 /16.08.2010г./ за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/naredbi

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Искане/ заявление за изготвяне на становище за временна организация на движението

Начини на заявяване на услугата

            Приемане на заявление и придружаваща документация в съответното Областно пътно управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

Услугата не се предоставя по електронен път

Срокът на действие на документа/индивидуалния административен акт

     По преценка на разрешаващия орган, съобразено с искането на заявителя.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начин на плащане:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 40 лв.

     Тарифа за таксите, които се събират от АПИ

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

     Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Агенция „Пътна инфраструктура“

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата:се обжалват пред Административен съд, в 14 дневен от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

     Електронен адрес за предложения: info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата, в Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“