Начало » Административни услуги » Съгласуване на проекти за Временна организация на движението (ВОД) при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците – 648

Съгласуване на проекти за Временна организация на движението (ВОД) при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците – 648

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 9, ал. 3

     Наредба 3 /16.08.2010г./ за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците - чл. 81

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка и работно време – в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Наредба 3 /16.08.2010г./ за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/naredbi

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

     Искане/ заявление за съгласуване на технически проект – част Временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи

Начини на заявяване на услугата

Приемане на заявление и придружаваща документация в съответното Областно пътно управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

По преценка на разрешаващия орган, съобразено с искането на заявителя.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 60 лв.

     Тарифа за таксите, които се събират от АПИ

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Агенция „Пътна инфраструктура“

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата:се обжалват пред Административен съд, в 14 дневен от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес за предложения: info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата, в Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“