Начало » Административни услуги » Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - 979

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона - 979

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 3

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 22а

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Управителен съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощено от него длъжностно лице от агенцията

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка и работно време – в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата

     http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/vtreshni-pravila

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

     Искане за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата (и/или обслужващата зона) на пътя

Начини на заявяване на услугата

     Приемане на заявление и придружаваща документация в съответното Областно пътно управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     без срок

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 40 лв.

     Тарифа за таксите, които се събират от АПИ

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата:се обжалват пред Административен съд, в 14 дневен от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата, в Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“