Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обществена информация и международна дейност“, в дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обществена информация и международна дейност“, в дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 


С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед РД-11-352/23.03.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обществена информация и международна дейност“, в дирекция „Комуникации и информация“ при Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 09.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-353/23.03.2021 г. на Главния секретар на АПИ,

За длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обществена информация и международна дейност“, в дирекция „Комуникации и информация“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

  1. Цветелина Иванова Петрова
  2. Марина Петрова Минкова
  3. Стефан Добромиров Пресиянов

 

Не се допуска до конкурс следният кандидат:

 

  1. Георги Ангелов Камарашев - Не са представени официални документи за трудов стаж и професионален опит

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 27.04.2021 г. от 10:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул.„Македония” №3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе практически изпит на дата 27.04.2021 г..

При успешно издържан практически изпит ще се проведе интервю с кандидатите на дата 27.04.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” №3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за пътищата, ППЗП, ЗДОИ, ЗДСл, ЗА, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Етичен кодекс, Вътрешните правила за работа в АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и др. пряко свързани с дейността на отдела.

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.


12.04.2021 г.