Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в Областно пътно управление - Плевен, отдел „Административно обслужване“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в Областно пътно управление - Плевен, отдел „Административно обслужване“

 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-692/21.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в Областно пътно управление (ОПУ) – Плевен, отдел „Административно обслужване“ (АО) при Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 08.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-693/21.06.2021 г. на Председателя на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в Областно пътно управление (ОПУ) – Плевен, отдел „Административно обслужване“ (АО) при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

Гергана Пацова

Красимира Гугучкова

Христинка Христова-Петрова

Ирина Кушинова

Ваньо Иванов

Елица Трифонова-Вулева

 

Недопуснати кандидати:

Десислава Маринова – на основание чл.10в, ал.1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно изискуемия професионален опит е по малко от две години, съгласно КДА.

         

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на тест на 22.07.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  гр. София, бул.„Македония”№3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 22.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония”№3.

 

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

-          Закон за счетоводството

-          Национални счетоводни стандарти

-          Закон за публичните финанси

-          Закон за корпоративното подоходно облагане

-          Закон за пътищата

-          Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ

-          Указания ДДС 20 на Министерство на финансите

-          Указания на Българска народна банка и Министерство на финансите

-          Счетоводство на бюджетните предприятия

-          Закон за данъците върху доходите на физическите лица

-          Закона за държавния служител.


       На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

-   за теста – коефициент 3;

-  за интервю – коефициент 4.

       

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 /шестдесет/ минути.

 

08.07.2021 г.