Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на писмена концепция за стратегическо управление на тема „Мисия, визия, цели, действия, резултати и управление на обществените поръчки и правното обслужване” в конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на писмена концепция за стратегическо управление на тема „Мисия, визия, цели, действия, резултати и управление на обществените поръчки и правното обслужване” в конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснатите  кандидати до защита на писмена концепция за стратегическо управление на темаМисия, визия, цели, действия, резултати и управление на обществените поръчки и правното обслужване в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-581/02.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”

 

Кандидатът, чиято концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4”, се допуска до защита на концепцията.


В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 30.06.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция в конкурс, провеждан от конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-11-663/16.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до защита на писмена концепция, следните кандидати:

 

  1. Ивайло Петков Христов – Оценка: 4,00
  2. Йоана Стефанова Пеловска – Оценка: 5,00

 

Не се допускат до защита на писмена концепция, следните кандидати: Няма

 

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията ще преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете. Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките за писмената концепция и от нейната защита.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценките за концепцията и нейната защита е най-малко „8”.

 

Критерии за преценка на кандидатът при защита на представената концепция:

  • Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;
  • Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена разработка и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия;
  • Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията и кръга на проблема; степен на познаване на дейността на АПИ;
  • Управленски знания и умения;
  • Комуникативни умения и езикова култура.

 

 

Устната защита на концепцията ще се проведе на дата  05.07.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Продължителността на защитата на концепцията ще бъде около 15-20 минути.

 

С успешно издържалите защитата на концепцията, ще се проведе интервю на същата дата – 05.07.21 г.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, отчитайки по-голяма тежест на интервюто, комисията прие резултатите от него да се умножат с коефициент „5“, а резултатите от оценката на концепцията и нейната защита – с коефициент „4“

01.07.2021 г.