Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ към ОПУ - Кърджали

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ към ОПУ - Кърджали

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-635/11.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, Областно пътно управление - Кърджали при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 22.06.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-636/11.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, Областно пътно управление - Кърджали при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Ивана Калчева

2. Благой Смилянов

Недопуснати кандидати: няма

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 06.07.2021г. от 12:00 часа  в  сградата на Централна администрация (ЦА) на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 06.07.2021г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане, Закон за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ, Наредба за специално ползване на пътищата.

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 /четиридесет/ минути.

28.06.2021 г.