Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-929/23.08.2021 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 10.09.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-930/23.08.2021 г. на председателя на УС на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

1. Виктория Боярова

Недопуснати кандидати: Няма

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 29.09.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония ” № 3, гр. София.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за пътищата
  2. Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, МРРБ
  3. Техническа спецификация 2014, АПИ
  4. Технически правила и изисквания за поддържане на пътища 2009, АПИ
  5. Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа 2010, АПИ
  6. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, МРРБ
  7. Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, МРРБ
  8. Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища, МРРБ


На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

10.09.2021 г.