Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Крайпътни обекти и рекламни съоръжения“, дирекция „Пътни такси и разрешителни“ в АПИ

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Крайпътни обекти и рекламни съоръжения“, дирекция „Пътни такси и разрешителни“ в АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-766/06.07.2021 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Крайпътни обекти и рекламни съоръжения“ (КОРС), дирекция „Пътни такси и разрешителни“ (ПТР) в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 26.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-767/06.07.2021 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Крайпътни обекти и рекламни съоръжения“ (КОРС), дирекция „Пътни такси и разрешителни“ (ПТР) в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Цветана Хаджииванова;

2. Тодор Проданов;

3. Атанас Примов;

4. Петър Петров;

5. Елизабет Падинска.

 

Недопуснати кандидати:

1. Светозар Цветанов – представените официални документи за стаж не удостоверяват минимално изискуемия професионален опит.

2. Петър Николов – няма представени официални документи за стаж (трудова/ служебна/осигурителна книжка, Обр. УП-3). Приложеният към документите отрязък от „Заповед №399/05.03.2015 г.“ на МФ – АМ за назначаване на длъжност „старши митнически инспектор“ по заместване и в срок на изпитване и определянето в нея на IV мл. ранг, не представлява официален документ. На същия липсват подпис и печат на издалия го адм. орган, като се отчита и факта, че правоотношението може да е прекратено в срока на изпитване при което присъдения ранг на държавния служител се губи.

3. Росен Кирилов – Няма представени официални документи за стаж (трудова/ служебна/осигурителна книжка, Обр. УП-3).

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 03.08.2021 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

С кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе интервю на дата 03.08.2021 г. от 13:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Вътрешните правила за работа на Агенция „Пътна инфраструктура“; „Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“; Закон за пътищата; Наредба за специално ползване на пътищата; Закон за държавния служител; Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа;  Правилник за прилагане на Закона за пътищата; Закон за счетоводството.

 

 

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

26.07.2021 г.