Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - София

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - София

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-529/13.05.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен счетоводител“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“, Областно пътно управление - София при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 30.06.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-530/13.05.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „главен счетоводител“ – 1 щ. бр., отдел „Административно обслужване“, Областно пътно управление - София при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Иванка Георгиева

2. Даниела Шаркова

3. Жени Гаджалова

4. Виктор Хаджикотев

5. Мая Аврамова

6. Валентина Борисова

Недопуснати кандидати: Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 13.07.2021 г. от 10:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на текста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 13.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за счетоводството, Указанията на Министерството на финансите за прилагане на счетоводните стандарти в предприятията от публичния сектор, Закона за публичните финанси, Закона за задълженията и договорите, Единен сметкоплан на бюджетните предприятия, Международни счетоводни стандарти за публичния сектор, Закон за публичните финанси, Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане, ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, ЗБУТ, Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната взе решение за определяне на резултатите от теста – по една точка за всеки верен отговор на общо 45 въпроса, минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста 34 точки и определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.    

05.07.2021 г.