Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-494/22.04.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедурипри Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 12.05.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-495/22.04.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Георги Джингаров

2. Ивелина Вълкова

3. Неделя Грандебул

4. Красимир Маринов

5. Елмира Георгиева

6. Александра Керезова

7. Веселина Савова

Недопуснати кандидати:

Няма

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20.05.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония”№3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 20.05.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

1. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

2. Закон за пътищата

3. Закон за опазване на околната среда

4. Закон за водите

5. Закон за биологичното разнообразие

6. Закон за защитените територии

7. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

8. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

9. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми


На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл.34, ал.7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 40 минути.

12.05.2021 г.