Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед  № РД-11-581/02.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение обективирано в Протокол от 18.06.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-11-663/16.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за длъжността „директор” на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса и до представяне на писмена концепция следните  кандидати:

 

1. Ивайло Петков Христов

2. Йоана Стефанова Пеловска

 

Няма недопуснати кандидати.

 

Допуснатите кандидати трябва да представят писмена концепция за стратегическо управление на тема „Мисия, визия, цели, действия, резултати и управление на обществените поръчки и правното обслужване” в сградата на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3, външно деловодство, до 16:00 ч. на дата 29.06.2021 г. Разработената концепция следва да бъде с обем до 10 машинописни страници, формат А4. Концепцията се подава в голям непрозрачен плик, надписан с трите имена на кандидата и подпис, в деловодството на АПИ, заедно със Заявление, което кандидатите ще получат във външно деловодство на АПИ.

Концепцията се оценява въз основа на определяне на визия, цели, действия и очаквани резултати. Кандидатът, чиято концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4”, се допуска до защита на концепцията.

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 3 и ал. 4 от НПКПМДС: „Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите. Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията“.

В тази връзка и на основание чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от НПКПМДС, комисията одобри следните критерии за оценка на концепциите на тема “Мисия, визия, цели, действия, резултати и управление на обществените поръчки и правното обслужване”:

1. Изисквания към съдържанието:

 • Структурата на концепцията да отговаря на зададената тема;
 • Наличие на цели, приоритети и задачи;
 • Планиране на дейности;
 • Оценка на резултатите - посочени са очакваните резултати от реализацията на представените конкретни задачи;
 • Познаване на нормативните актове.

2. Изисквания към структурата и оформлението:

 

 • Умение за организиране и структуриране на информацията;
 • Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;
 • Достъпност и точност на изложението;
 • Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език;
 • Обем на разработената концепция – до 10 машинописни страници, формат А4.

3. Критерии за преценка:

 

 • Оценка 5 се поставя на концепцията, която напълно отговаря на посочените изисквания;
 • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания /пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани;
 • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;
 • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания /пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени;
 • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

 

Информация за получената оценка от концепцията, ще бъде изнесена на дата 01.07.2021 г. на електронната страница на агенцията: http://www.api.bg.

 

Допуснатите кандидати до защита на концепцията трябва да се явят на 05.07.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония“ № 3.

 

В случай на успешно издържане на защитата на концепцията, ще се проведе интервю с допуснатите кандидатие на дата 05.07.2021 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, като списъка с допуснатите до интервю кандидати ще бъде закачен на информационното табло на Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Комисията одобрява следните критерии за преценка на кандидатите при защита на представената от тях концепция:

 • Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема.
 • Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена разработка и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия.
 • Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията и кръга на проблема; степен на познаване на дейността на АПИ.
 • Комуникативни умения и езикова култура.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията ще преценява резултатите от защитата на концепцията на кандидата по 5-степенна скала, като оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете.

Общият резултат на кандидата е сбор от оценките за писмената концепция и от нейната защита. Продължителността на защитата на концепцията ще бъде около 15-20 минути. До участие в интервюто се допуска кандидат, чийто общ резултат от оценките за концепцията и нейната защита е най-малко „8”.

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени от концепцията и нейната защита и от интервюто, както следва:

 • за концепцията – коефициент 4;
 • за интервю – коефициент 5.

21.06.2021 г.