Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-410/06.04.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 23.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-411/06.04.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Божидар Трайчев

2. Марина Николова

3. Ангел Калинов

Недопуснати кандидати:

1. Венеция Иванова - основание за недопускане: представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 г.  професионален опит, съгласно КДА

 

Датата за провеждане на конкурса ще се определи допълнително съгласно Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22.04.2021 г. от 45-то Народно събрание, като кандидатите ще бъдат уведомени.

 

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за пътищата
  2. Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, МРРБ
  3. Техническа спецификация 2014, АПИ
  4. Технически правила и изисквания за поддържане на пътища 2009, АПИ
  5. Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа 2010, АПИ
  6. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, МРРБ
  7. Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, МРРБ
  8. Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища, МРРБ


На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

23.04.2021 г.