Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, ОПУ – Пловдив

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, ОПУ – Пловдив

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-863/04.08..2021 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, Областно пътно управление – Пловдив, при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 18.08.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-864/04.08.2021 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, Областно пътно управление – Пловдив, при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

1. Павлина Данева

Недопуснати кандидати: няма

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на дата 28.09.2021 г. от 12:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на текста ще се проведе интервю с кандидата на дата 28.09.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Националното законодателство и нормативните документи по инвестиционната дейност,

- ЗУТ

- Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане

- ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП,

- ЗБУТ

- Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ,

- Наредба за специално ползване на пътищата;

- Наредба № РД-02-20-19 /12.11.2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Наредба № 2/17.01.200 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

- Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците )

- Наредба № 11/3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства )

- Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

- Наредба № 2/ 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестедесет/ минути.

23.08.2021 г.