Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КИПОПТТИ), дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КИПОПТТИ), дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-754/02.07.2021 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КИПОПТТИ), дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ (ИПОПТТИ) в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-755/02.07.2021 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КИПОПТТИ), дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“ (ИПОПТТИ) в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Атанас Примов;

2.Теодора Данева.

 

Недопуснати кандидати:

 

Няма недопусната кандидати

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 10.08.2021 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите от 13:30 часа на дата 10.08.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

Вътрешните правила за работа на Агенция „Пътна инфраструктура“; Закона за устройство на територията; „Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“; Закона за обществените поръчки; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Закон за пътищата; Закон за движението по пътищата и Процедурен наръчник на Агенция „Пътна инфраструктура” - бенефициент по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

19.07.2021 г.