Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-434/12.04.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 28.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-435/12.04.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Валентина Борисова

2. Десислава Сухарева

3. Ваня Драгинова

4. Петя Николова

5. Силвия Борисова

6. Ангел Калинов

7. Павлета Василева

8. Наталия Павлова

 

Недопуснати кандидати: няма

Датата за провеждане на конкурса ще се определи допълнително съгласно Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22.04.2021 г. от 45-то Народно събрание, като кандидатите ще бъдат уведомени.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за държавната собственост(ЗДС) и ППЗДС
  2. Закон за пътищата
  3. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ) и ППЗСПЗЗ
  4. Закон за опазване на земеделските земи(ЗОЗЗ) и ППЗОЗЗ
  5. Закон за горите
  6. Закон за устройството на територията
  7. Закон за обществените поръчки
  8. Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и др. пряко свързани с дейността на отдела.
  9. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

v    за теста – коефициент 3;

v    за интервю – коефициент 4.


29.04.2021 г.