Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване “, в Областно пътно управление - Ловеч при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване “, в Областно пътно управление - Ловеч при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-660/16.06.2021 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление - Ловеч при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 30.06.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-661/16.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността: „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление - Ловеч при Агенция „Пътна инфраструктура се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Албена Ламбева-Карамфилова

2. Галина Георгиева

3. Стела Димовска

4. Лилия Попова

5. Габриела Драганова

Недопуснати кандидати:

  1. Поля Декова- няма официални документи, удостоверяващи наличието на 2 г. професионален опит съгласно КДА.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 20.07.2021г.
от 11:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”  № 3, гр.София.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 20.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за държавния служител, Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагането на закона за обществените поръчки, Закон за счетоводството, Закон за данъка върху добавена стойност, Правилник за прилагане на закона за ДДС, Закон за публичните финанси, Закон за държавната собственост, Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

- за теста – коефициент 3;

- за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

 

05.07.2021 г.