Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „финансов контрольор“ в Централна администрация на АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „финансов контрольор“ в Централна администрация на АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-669/17.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „финансов контрольор“ в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 05.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-731/29.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, за длъжността „финансов контрольор“ в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Румяна Йорданова

2. Щериана Щерева-Иванова

3. Албена Цанова

4. Зорница Стоянова

5. Радослав Марков

6. Жени Гаджалова

7. Валентина Борисова

8. Христо Аршинков

 

Недопуснати кандидати:

Паулина Михова - основание за недопускане: заявлението по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 НПКПМДСл не е представено в пълен комплект. Няма подпис на лицето.

    

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21.07.2021 г. от 09.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония”№3.

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 21.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония”№3.

 

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
  2. Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
  3. Закон за счетоводството;
  4. Закон за държавния служите;
  5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
  6. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“.


На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 за теста – коефициент 3;

 за интервю – коефициент 4.

 

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

 

 

05.07.2021 г.