Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Началник отдел“ – 1 щ. бр. на отдел ИРД в ОПУ-Бургас, при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Началник отдел“ – 1 щ. бр. на отдел ИРД в ОПУ-Бургас, при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС


С П И С Ъ К

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-690/21.06.2021 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „началник отдел“ – 1 щ. бр. на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление гр. Бургас при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 08.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-691/21.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността „началник отдел“ – 1 щ. бр. на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление гр. Бургас при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следният кандидат:

1. Христо Гюров

Недопуснати кандидати: няма                                                                                                       

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на дата 20.07.2021 г. от 11:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул.„Македония”№3.

В случай на успешно издържане на текста ще се проведе интервю с кандидата на дата 20.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул.„Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за държавния служител, Закон за администрацията, ЗОП, ЗУТ, ЗБУТ, Закон за пътищата и Наредбата за неговото прилагане, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.


 На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия взе решение за определяне на резултатите от теста – по една точка за всеки верен отговор на общо 45 въпроса, минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста 34 точки и определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.        


Председател на конкурсната комисия:

                                                             /п/


09.07.2021 г.