Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в ОПУ - Шумен, при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в ОПУ - Шумен, при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-651/15.06.2021 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление - Шумен при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 28.06.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-652/15.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността: „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Административно обслужване“, в Областно пътно управление - Шумен при Агенция „Пътна инфраструктура се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Галина Асенова

 

2. Марияна Георгиева

 

3. Катерина Пунзарова

 

4. Деница Димитрова

 

5. Наталия Тонева

 

6. Силвия Георгиева

 

7. Анастасия Анастасова

 

8. Надежда Върбева

 

Недопуснати кандидати:

 

  1. няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 15.07.2021 г. от 10:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”  № 3, гр.София.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 15.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Граждански процесуален кодекс,  Закон за пътищата, ЗПКОНПИ, Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагането на закона за обществените поръчки,  Наредба за специално ползване на пътищата, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 

  • за теста – коефициент 3;

 

  • за интервю – коефициент 4.

 

 На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 / четиридесет/ минути.

 

 

 Председател на конкурсната комисия: (П)

 


02.07.2021 г.