Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на Областно пътно управление – Монтана при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на Областно пътно управление – Монтана при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-429/09.04.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността директор на Областно пътно управление – Монтана при Агенция „Пътна инфраструктура“

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 23.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-430/09.04.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността директор на Областно пътно управление – Монтана при Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Тихомир Русимов Петков

 2. Красимир Иванов Русимов

 3. Юри Борисов Георгиев

 4. Красимир Каменов Димитров

 5. Филип Иванов Борисов

   Недопуснати кандидати:

      1.    Ангелина Юлитверова Първанова – предоставените документи за трудов стаж не доказват наличието на 4 години професионален опит

 

 Датата за провеждане на писмената разработка за длъжността директор на Областно пътно управление – Монтана, при Агенция „Пътна инфраструктура”, ще се определи допълнително съгласно Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22.04.2021 г. от 45-то Народно събрание, за което кандидатите ще бъдат уведомени.

 

Препоръчителна литература за подготовка за писмената разработка:

Закон за устройство на територията, Закон за пътищата и правилника за неговото прилагане, Закон за движение за пътищата, Наредба за поддържане и текущ ремонт на пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата, Наредба за проектиране на пътища, Закон за администрацията, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ и всички други документи налични на сайта на агенцията в рубрика нормативна база.


       На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени на писмената разработка и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за писмената разработка – коефициент 3;

 • за интервю – коефициент 4.

  На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за писмената разработка - 60 / шестедесет/ минути.

                                                       

Председател на конкурсната комисия: /П/          

         

26.04.2021 г.