Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „началник отдел“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, ОПУ – Русе

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „началник отдел“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, ОПУ – Русе

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-867/04.08.2021 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „началник отдел“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, Областно пътно управление – Русе, при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 18.08.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-869/04.08.2021 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността „началник отдел“ – 1 щ. бр., отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“, Областно пътно управление – Русе, при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

1. Росен Русев

Недопуснати кандидати: няма

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на дата 21.09.2021 г. от 12:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

В случай на успешно издържане на текста ще се проведе интервю с кандидата на дата 21.09.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане, ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестедесет/ минути.

23.08.2021 г.