Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-432/12.04.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ (ТДТНП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 27.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-433/12.04.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ (ТДТНП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Валентина Борисова

2. Силвия Борисова

3. Ангел Калинов

4. Даниел Кидиков

5. Павлета Василева

Недопуснати кандидати: няма

Датата за провеждане на конкурса ще се определи допълнително съгласно Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22.04.2021 г. от 45-то Народно събрание, като кандидатите ще бъдат уведомени.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
  2. Закон за обществените поръчки
  3. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
  4. Закон за пътищата
  5. Вътрешни правила на АПИ за управление на цикъла на обществените поръчки
  6. Закон за публичните финанси

 

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

29.04.2021 г.