Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“ в АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“ в АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-656/16.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“  в Агенция „Пътна инфраструктура“

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 05.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-657/16.06.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, за длъжността „старши  експерт“ – 1 щ. бр. в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по републиканската пътна мрежа“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Стефан Андровски

2. Виолета Вълчева

 

Недопуснати кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Божидар Трайчев

Не са представени копия от документ/и за придобита образователна степен, удостоверяващи образователна степен „бакалавър“

2.

Дияна Драгиева

Не са представени копия от документ/и, удостоверяващи наличието на 2 г. професионален опит, съгласно КДА. Заявлението по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 НПКПМДСл не е подписано от лицето.

         

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 19.07.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония”№3.

 

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 19.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

1. Закон за пътища;

2. Закон за движение по пътищата;

3. Наредба № РД- 02-20-2 от 28. Август 2018 г. за проектиране на пътища;

4. Наредба № РД-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност"

5. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

6. Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътища с пътни знаци;

7. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

8. Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища от 2010 г. на АПИ;

9. Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата.


На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия реши коефициентите, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто да са както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4. 

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 50 /петдесет/ минути.

05.07.2021 г.