Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Хасково

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Хасково

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност: Главен юрисконсулт в отдел „Административно обслужване“ 

Областно пътно управление – гр. Хасково 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   

 • Образователно квалификационна степен: магистър

 • Професионална област: право, с придобита юридическа правоспособност;

 • Професионален опит : не по-малко от 3 години, съгласно КДА

  или

  Минимален ранг: IV младши;

  Допълнителни умения и изисквания:  

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността: 

 • Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на административното законодателство, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, ЗФУКПС, ЗОП, Закон за пътищата и др. действащо в Република България законодателство

 • Вътрешно-нормативната уредба - Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Вътрешни правила за работа в Агенцията, Кодекс за поведение на служителите от АПИ 

 • Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела /„Апис”, „Сиела”, „Eventis R7“

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подпомага началник отдел АО при осъществяването на дейностите по правно обслужване, дейността по човешки ресурси в ОПУ, деловодната дейност и архива на ОПУ; осигуряване правилното функциониране на администрацията в ОПУ, съгласно действащата нормативна уредба, в областта на административното и правно обслужване; съгласува трудови договори и длъжностни характеристики за служителите по трудови правоотношения, съгласно указанията на ЦА и правно-нормативната уредба; извършва всички правни дейности в рамките на определените компетенции; защитава интересите на ОПУ пред граждани и институции, свързани пряко с функционалните задължения и компетенции за длъжността.

  Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

   от  420 лв. до 1450 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

  Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

  Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю.

  Документи за кандидатстване

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 • Автобиография;

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документи за допълнителна квалификация;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/;

 • Копие от придобита за юридическа правоспособност;

 •   Копия от документ удостоверяващ професионален опит. 

Място за подаване на документи

адрес: гр.София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-420 или 02/9173 473; 

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 406 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул. „Македония“ № 3 и на Интернет страницата на Агенцията

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

 

 

 

23.12.2016 г.