Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление – гр. Сливен

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление – гр. Сливен

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е
                              
Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление – гр. Сливен

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;

- Професионален опит – не по-малко от 4 години, съгласно КДА и/или минимален

- ранг за заемане на длъжността: IІІ младши.

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  право, икономика;

- Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet, Lakorda.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 650 лв. до 2600 лв.

3.  Кратко описание на длъжността началник отдел АО в ОПУ - гр. Сливен:

Организира, координира и контролира всички дейности на отдел „Административно обслужване“

Подпомага директора на ОПУ Сливен във връзка с осъществяване на:

- дейността по човешките ресурси в ОПУ Сливен;

- деловодната дейност и архива в ОПУ Сливен;

- цялостната финансово-счетоводна дейност;

- целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства;

- да представлява Агенция „Пътна инфраструктура“ пред Областна администрация-Сливен, във връзка с необходимостта от съставяне на нови и/или актуализиране на актове за държавна собственост за имоти, предоставени на агенцията, находящи се на територията на ОПУ Сливен, съгласно чл.71, ал.1 от ЗДС.

- осигурява правилното функциониране на администрацията на ОПУ Сливен, съгласно действащата нормативна уредба, в областта на административното обслужване;

- обезпечава цялостната законосъобразна дейност на ОПУ Сливен.

Организира и контролира цялостната дейност на отдела и своевременното изпълнение на поставените задачи на служителите.

Контролиране на дейностите свързани със счетоводната отчетност и своевременното отразяване на всички стопански операции, навременното изготвяне на необходимите отчети и справки.

Контрол за спазване на недопускане на нарушения на финансовата дисциплина и най-ефективно изразходване на бюджетните средства.

Контролира дейността по изготвяне на проекти на щатни разписания на персонала в ОПУ Сливен.

 

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и юридическа правоспособност (при наличие на такъв), които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

- Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакти: 02 9173454.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


05.08.2019