Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ – 2 щатни бройки в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Контактен център“ на Национално ТОЛ управление, при Агенция „Пътна инфраструктура“

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ – 2 щатни бройки в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Контактен център“ на Национално ТОЛ управление, при Агенция „Пътна инфраструктура“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ – 2 щатни бройки в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Контактен център“ на Национално ТОЛ управление, при Агенция „Пътна инфраструктура“

 

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;

- Професионален опит:  не по-малко от 2 години в областта на дейност, съгласно КДА и/или минимален ранг: ІV младши.

 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  социални, стопански, правни науки; хуманитарни науки; природни науки, математика, информатика; технически науки; сигурност и отбрана;

- Да притежава експертни технически познания за всички продукти, услуги и процедури в контактен център;

- Компютърна компетентност: добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в отдела и съответно в сектора;

- Добро владеене на английски език/друг чужд език;

- Отлични комуникативни способности.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 605 лв. до 2350 лв.

 

3. Кратко описание на длъжността „старши експерт“ в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Контактен център“ на Национално ТОЛ управление:

Осигуряване на дейностите по обслужване на клиенти, ползватели на националната система за събиране на пътни такси за използване на платената пътна мрежа, доставчици на ЕУЕСТ/НДУ/ДДД, чрез контакт по телефон, електронна поща и други предвидени комуникационни канали - 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, които водят до изпълнение на заложените цели на НТУ.

Длъжността изисква да се познават на Кодекс на труда, ЗДСл,  Закон за администрацията, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Закона за пътищата, Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, както и Вътрешните правила за работа в АПИ, Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“, Кодекс за поведение на служителите в АПИ.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.


5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

- копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакт : 02/9173454

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


08.08.2019