Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка и „старши експерт“ - 2 щатни бройки в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Управление на плащанията“ на Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щатна бройка и „старши експерт“ - 2 щатни бройки в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Управление на плащанията“ на Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“1 щатна бройка и „старши експерт“-2 щатни бройки в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Управление на плащанията“ на Национално ТОЛ управление, при Агенция„Пътна Инфраструктура“, както следва

 

I. „Главен експерт“-1 щатна бройка

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;

- Професионален опит:  не по-малко от 3 години в областта на дейност, съгласно КДА и/или минимален ранг: ІV младши.

 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: Икономика

- Компютърна компетентност: добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти и Бази данни за обработка на големи масиви с информация, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва  в сектора;

- Добро владеене на английски език/друг чужд език;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 620 лв. до 2500 лв.

 

3.  Кратко описание на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Управления на плащанията“ на Национално ТОЛ управление:

Отговаря за дейностите по администриране на плащания и фактуриране на продукти и услуги за клиенти и доставчици на услуги ЕУЕСТ/НДУ/ДДД.Фактуриране на услуги,постъпили плащания и лихви на ползвателите на националната система за събиране на пътни такси за използване на платената пътна мрежа.Издаване на финансови документи.Извършва законосъобразното и навременно дейностите по управление на плащания и фактуриране на продукти и услуги за клиенти и доставчици ан услуги.Изготвя становища и отчети за извършените дейности.

Длъжността изисква да се познават нормативните актове, ЗДСл, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Закона за пътищата, ЗФУКПС, ЗС, ЗЗД, ЗДДС, ППЗДДС, МСФО и МСС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДОДФЛ, ЗАкц.ДС и други приложими нормативни актове.Вътрешни актове:Вътрешните правила за работа в агенцията,Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция“Пътна инфраструктура“Кодекс за поведение на служителите в АПИ, Вътрешни правила и процедури,свързани с дейността на НТУ

      

II. “Старши експерт“-2 щатни бройки

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;

- Професионален опит:  не по-малко от 2 години в областта на дейност, съгласно КДА и/или минимален ранг: ІV младши.

 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: Икономика

- Компютърна компетентност: добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти и Бази данни за обработка на големи масиви с информация, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва  в сектора;

- Добро владеене на английски език/друг чужд език;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 605 лв. до 2350 лв.

 

3. Кратко описание на длъжността „старши експерт“ в отдел „Обслужване на клиенти“, сектор „Управления на плащанията“ на Национално ТОЛ управление:

Отговаря за дейностите по администриране на плащания и фактуриране на продукти и услуги за клиенти и доставчици на услуги ЕУЕСТ/НДУ/ДДД.Фактуриране на услуги,постъпили плащания и лихви на ползвателите на националната система за събиране на пътни такси за използване на платената пътна мрежа.Издаване на финансови документи.

Длъжността изисква да се познават нормативните актове, ЗДСл, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Закона за пътищата, ЗФУКПС,ЗС,ЗЗД ,ЗДДС, ППЗДДС, МСФО  и МСС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДОДФЛ, ЗАкц.ДС и други приложими нормативни актове.Вътрешни правила за работа в агенцията,Кодекс за поведение на служителите, Вътрешни правила и процедури,свързани с дейността на НТУ

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

- копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакти:02/9173342

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


06.08.2019