Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление – гр. София

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление – гр. София

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление – гр. София – 2 щ. бр.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен: „професионален бакалавър“;

- Професионален опит:  не се изисква.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  технически науки – строителен или пътен инженер;

- Компютърна грамотност: Word, Excel, Auto Cad, Internet.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 590 лв. до 2150 лв.

3. Кратко описание на длъжността „младши експерт“ в отдел ИРД в ОПУ - гр. София:

Подпомага началника на отдел ИРД и директора на ОПУ в реализирането на целите на ОПУ в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа и съоръженията на територията му.

Актуализиране и анализиране на информацията за технико-експлоатационното състояние на републиканските пътища.

Изпълнява дейности, свързани с ТРП, инвестиционни дейности, както и всички дейности съпътстващи обслужването на РПМ на територията на ОПУ, съобразно дейността на отдела и своята компетентност.

Инвестиционно-ремонтна дейност на републиканските пътища на територията на област София.

Длъжността изисква да се познават и прилагат следните нормативни актове: Закон за пътищата, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за обществените поръчки, ЗБУТ, ЗУТ, Правилниците за прилагането им, Наредба за специално ползване на пътищата,  Правилника за структурата,  дейността и организацията на работа на АПИ.       

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи (ако има такива),  удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакти: 02 9173454.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


05.08.2019