Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт - счетоводител в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление – 2 щ.бр.

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт - счетоводител в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление – 2 щ.бр.

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


О Б Я В Л Е Н И Е

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт - счетоводител в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление –  2 щ.бр.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

- Професионален опит – най-малко 3 години, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг.

 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: Икономика и финанси.

- Отлична компютърна компетентност – Microsoft Office и умения за работа със специализирани продукти, които се ползват в отдела (“Апис”, „Сиела“, Eventis R7, Omex).

 

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 620 лв. до 2500 лв.


3. Кратко описание на длъжността:

- Отразява вярно и точно счетоводната информация, съгласно първичните  и вторични счетоводни документи, свързани с финансовата дейност на Национално ТОЛ управление /НТУ/, във връцка с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни документи с цел ефективно, ефикасно и икономично изразходване на средствата;

- Финансово-счетоводна дейност;

- Участва в изготвянето на плана за ресурсно осигуряване бюджета на НТУ;

- Участва в разработването на макрорамка на приходната и разходната част на бюджета;

- Детайлно планиране, отчитане и анализ на приходите и разходита на НТУ.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.


5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.


6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно

Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. Телефон за контакт : 02/9173454

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


08.08.2019