Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Ситуационен и координационен център“, в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Ситуационен и координационен център“, в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

 API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ ”ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител


Длъжност „младши експерт” в отдел „Ситуационен и координационен център“, в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше;
  • Образователно квалификационна степен: Бакалавър;
  • Професионална област: Икономическа
  • Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА.

 

Допълнителни умения и изисквания:

•   Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

- Познаване на българското законодателство: ЗА, ЗДСл, ЗП, КТ, ЗДС, както и специфичните нормативни актове, свързани с дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Закон за устройство на територията, Закон за обществени поръчки, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност и др., свързани с функционалните задължения на длъжността.

- Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office

- Владеене на чужд език: желателно

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Участие в дейности, свързани с осъществяването на текущ финансов контрол на оперативната дейност на Агенция „Пътна инфраструктура“, по изпълнение на програми и проекти, свързани с експлоатация на пътни инфраструктурни обекти, включващи извършване на основен ремонт на републиканските пътища и поддържане /превантично, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на РПМ, финансирани с бюджетни средства. Участие в координацията между Централна администрация и специализираните звена.

 

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

 

Начин за провеждане на конкурса : Тест и Интервю.

 

Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата;
  • Декларация по чл. 17 от НПКДСл;
  • Автобиография;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копия от документи за допълнителна квалификация;
  • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

 

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул.”Македония” № 3 и на Интернет страницата на Агенцията.

 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

 

АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Ситуационен и координационен център“, в дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

8.09.2016 г.