Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за финансов контрольор в Областно пътно управление гр. Ловеч

АПИ обявява конкурс за финансов контрольор в Областно пътно управление гр. Ловеч

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция “Пътна инфраструктура”

обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност: Финансов контрольор в Областно пътно управление гр. Ловеч

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно квалификационна степен: Магистър
  • Професионална област: Икономика
  • Професионален опит : не по – малко от 2 години, съгласно КДА или Минимален ранг: IV младши;

Допълнителни умения и изисквания:

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове,

 • Познава основно нормативните документи - ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, Устройствения правилник, Правилника за прилагане на ЗОП, българското законодателство, спецификата на правната уредба на пътното строителство, КТ и др., както и вътрешните правила в АПИ и Вътрешните правила за документооборота в АПИ.
 • Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела /„Апис”, „Сиела”, „Eventis R7“

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява предварителен финансов контрол, преди вземането на решение за поемане на задължение или за извършване на разход, като следи за законосъобразност на процесите, свързани с поеманите на задължения и разплащания на извършените дейности в ОПУ.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1200 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса : Тест и Интервю.

Документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност.
 • Автобиография
 • Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копия от документ/ти за допълнителна квалификация
 • Копие от документ/ти за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/
 • Копие на документ/ти за придобит професионален опит

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-475 или 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 404

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул.”Македония” № 3 и на Интернет страницата на Агенцията

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

10.11.2016 г.