Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на директор на Областно пътно управление гр. Варна

АПИ обявява конкурс за назначаване на директор на Областно пътно управление гр. Варна

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

обявява конкурс за назначаване

на държавен служител

 

 

Длъжност: Директор на Областно пътно управление гр. Варна

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:         

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Магистър

Професионална област: инженер – „Пътно строителство“, инженер – „Промишлено и глажданско строителство“, машинен инженер, „Инженерна металургия“ инженер по електроника и автоматика, инженер по радиоелектротехника, минен инженер, строителен инженер по хидротехническо строителство, икономическо, хуманитарно или юридическо образование.

Професионален опит : не по-малко от 4 години в областта на дейност,свързан с ръководни или мениджърски функции, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: III младши;

Допълнителни умения и изисквания:

Длъжността изисква да се познават и прилагат основните нормативни актове в областта, в която ще работи (ЗП и правилника за неговото прилагане, Закон за администрацията, Закон за публичните финанси, ЗФУКПС, ЗПУКИ, ЗОП, ЗУТ, ЗЗД, Закон за държавната собственост, КТ, ЗДСл, Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на класифицирана информация)

Компютърна компетентност – Компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер в държавната администрация.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява взаимодействието на агенцията с областната и общинските администрации; ръководи, организира и контролира инвестиционната дейност-проектиране, строителство, техническата документация към тях и всички действия във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; управлява, стопанисва и експлоатира републиканските пътища в съответната административна област, съгласно дадените му правомощия.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  430 лв. до 1600 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Добро управление“ - определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати и Интервю.

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса - по образец;

Декларация по чл.17 от НПКДСл;

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия от документи  за допълнителна квалификация;

Копия от документи, доказващи професионален опит;

Автобиография.

Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-475 или 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 404

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

  Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3, в административната сграда на ОПУ – гр. Варна и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

20.09.2016 г.