Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт“ в отдел „Строителна химия и пътна сигнализация“ в Институт по пътища и мостове

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт“ в отдел „Строителна химия и пътна сигнализация“ в Институт по пътища и мостове

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                 Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и Заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. за оправомощаване на главния секретар

 

 О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

       За назначаване на държавен служител на длъжността „ младши експерт“ в отдел „Строителна химия и пътна сигнализация“, Институт по пътища и мостове в Агенция „Пътна инфраструктура“

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

-  Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър;

- Професионален опит:  не се изисква, съгласно КДА.

 

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 - Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: химия/химични технологии или еквивалентна специалност от университет или техническо ВУЗ;

- Компютърна компетентност – Microsoft office.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 590 лв. до 2150 лв.

 3.  Кратко описание на длъжността:

- да подпомага началника на отдел СХПС в реализиране целите на ИПМ във връзка с изпитване и контрол на химични, физико-химични и динамични физико-химични характеристики на материали за строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътна сигнализация.

- Длъжността изисква да се познават основно нормативните актове – Закон за пътищата, Правилник за прилагане на Закона за пътищата, ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ, Правилник за прилагане на ЗОП, българското законодателство, спецификата на правната уредба на пътното строителство, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, КТ и др., както и Вътрешните правила в АПИ, ИПМ, Вътрешни правила за документооборота в АПИ и др.

 4.  Начин на провеждане на конкурса:

 - Тест;

 - Интервю.

 5.    Необходими документи за участие в конкурса:

 Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 Към заявлението се прилагат:

 - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

 - копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг (при наличие на такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

 - копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

 Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

 7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


 

06.08.2019 г.