Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция "Пътни такси и разрешителни" в Централна администрация на АПИ

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция "Пътни такси и разрешителни" в Централна администрация на АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс заназначаване на държавен служител

 

Длъжност: Директор на дирекция „Пътни такси и разрешителни“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:      

• Образование: Висше

• Образователно-квалификационна степен: Магистър.

• Специалност: Техническа, Право, Администрация и упралвление

• Професионален опит: не по - малко от 5 години, в областта на дейност, свързан с ръководни или мениджърски функции, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: II младши;

• Допълнителни умения: компютърни умения – Microsoft Office, Internet

 

Допълнителни умения и изисквания:

1.  Нормативните актове свързани със Закона за движение по пътищата, Закона за пътищата,  Тарифата за таксите, които се събират от АПИ, Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, с дейността по прилагане на винетната система и вътрешните правила на АПИ, Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС;

2. „Националната система за събиране на пътни такси и разрешителния режим за преминаващите през републиканската пътна мрежа ППС” – RTPay;

3. Нормативни актове свързани с документооборота.

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага УС на АПИ, като ръководи и контролира дейността свързана с организация на дейността по разпространението и продажбата на винетни стикери, ръководство и контрол на събирането на таксите за ползване на пътната инфраструктура по време (винетни такси) и такси за преминаване по отделни републикански пътища, както и правилното събиране на пътните такси за специално ползване на републиканските пътища, издаваните разрешителни за движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства, пътните такси за специално ползване на пътищата от експлоатацията на рекламни съоръжения и търговски крайпътен обект, и за специално ползване на части от тях.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  500 лв. до 1900 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Защита на концепция за стратегическо управление на тема “Tакса за изминато разстояние (ТОЛ такса) - основни предимства и отражението й при поддържането на пътната инфраструктура“ и Интервю

 

Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в конкурса - по образец;
  • Декларация по чл.17 от НПКДСл;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копия от документи  за допълнителна квалификация;
  • Копия от документи, доказващи професионален опит;
  • Автобиография;
  • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-475 или 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 404

 

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.

 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

  

17.09.2016 г.