Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОПТТИ“ в дирекция „Изпълнение на проекти по оперативна програма „Транспорт и Транспортна инфраструктура” 2014-2020“

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОПТТИ“ в дирекция „Изпълнение на проекти по оперативна програма „Транспорт и Транспортна инфраструктура” 2014-2020“

API-LOGO_NEW-mini.png

 

ОБЯВЛЕНИЕ

                              

    Агенция “Пътна инфраструктура” обявява конкурс за

назначаване на държавен служител

 

Длъжност: Главен експерт в отдел „Координация и изпълнение на проекти по ОПТТИ“ в дирекция „Изпълнение на проекти по оперативна програма „Транспорт и Транспортна инфраструктура” 2014-2020“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Магистър

           Специалност: техническа;

Професионален опит : не по-малко от 3 години, съгласно КДА и/или

Ранг: IV младши

 

Допълнителни умения и изисквания:

-       Българското законодателство в областта на Закон за пътищата, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, ЗУТ;

-       Вътрешната нормативна уредба: Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, „Етичен кодекс“, „Вътрешни правила за работа в агенцията“, „Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в Агенцията“;

-       Свободно ползване на MS Windows, MS Office, ползване на английски език /писмено и говоримо/.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организация и координация на първично ниво при изпълнение и наблюдение на проектите, финансирани от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и Механизма свързана Европа /МСЕ/. Пряка отговорност за изпълнението на текущите обекти, финансирани по програмите.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1 350 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса - по образец;

Декларация по чл.17 от НПКДСл;

Автобиография;

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия от документи  за допълнителна квалификация;

Копия от документи, доказващи професионален опит;

Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

Място за подаване на документи:

адрес: гр. София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420, 02/9173-475;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

30.12.2016 г.