Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление - Ловеч

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление - Ловеч

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


Агенция “Пътна инфраструктура” обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

 

 

Длъжност: „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ гр. Ловеч

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:    

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Бакалавър

Професионална област: строителен или пътен инженер, техническо ВУЗ

Професионален опит: не по-малко от 2 години в областта на дейност, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: IV младши;

Допълнителни умения и изисквания:

 • Да познава основно нормативните документи – ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, Устройствения правилник на АПИ, Правилника за прилагане на ЗОП, българското законодателство, спецификата на правната уредба на пътното строителство, КТ, ЗДСл, и други, както и Вътрешните правила в АПИ и Вътрешните правила за документооборота в АПИ;

 • Компютърни умения и компетенции.

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  Да подпомага началника на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в реализиране целите на ОПУ в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа.

  Изпълнява дейности, свързани с ТРП, инвестиционни дейности, както и всички дейности съпътстващи обслужването на РПМ на територията на ОПУ, съобразно дейността на отдела.

  Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

   от  420 лв. до 1200 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

  Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

  Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

  Документи за кандидатстване:

  Заявление за участие в конкурса - по образец;

  Декларация по чл. 17 от НПКДСл;

  Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

  Копия от документи  за допълнителна квалификация;

  Копия от документи, доказващи професионален опит;

  Автобиография.

  Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

  Място за подаване на документи:

  адрес: гр.София, бул. "Македония" № 3; телефон: 02/9173-475, 02/9173-420;

  административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

  Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

  Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр. София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.

  В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

   

   

  

 

 

 

 

14.09.2016 г.