Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление - Видин

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление - Видин

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЯВЛЕНИЕ

                              

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител 

 

Длъжност: Началник на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление гр. Видин

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:    

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Магистър

Професионална област: техническо ВУЗ, инженер

Професионален опит: не по-малко от 4 години в областта на дейност, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: III младши;

Допълнителни умения и изисквания:

 • Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на пътното строителство, Закона за пътищата, Етичния кодекс, Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Да познава стандартизираните методи за провеждане на изпитанията, правила за експлоатация и поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа и прилежащата апаратура;

 • Умения за разчитане на чертежи, детайли и карти, технически умения;

 • Компютърни умения и компетенции.

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  Да подпомага Директора на ОПУ при управление, стопанисване и експлоатационно поддържане на републиканската пътна мрежа.

  Организира, координира и контролира всички дейности на отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“.

  Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

   от  420 лв. до 1450 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

  Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

  Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

  Документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурса - по образец;

 • Декларация по чл. 17 от НПКДСл;

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документи  за допълнителна квалификация;

 • Копия от документи, доказващи професионален опит;

 • Автобиография;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-475, 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр. София, бул. „Македония“ № 3 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

  

 

15.09.2016 г.