Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление - Враца

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление - Враца

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност: Началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление гр. Враца

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Магистър

Професионална област: Пътно или транспортно строителство

Професионален опит : минимум 4 години, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: III младши;

Допълнителни умения и изисквания:

- Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на пътното строителство, Етичния кодекс, Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата, Закон за обществените поръчки, Закон за устройство на територията, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“,  както и вътрешните правила в АПИ и Вътрешните правила за документооборота в АПИ и др.

- Да познава стандартизираните методи за провеждане на изпитванията, правилата за поддържане и експлоатацията на пътищата от РПМ и прилежащата апаратура;

- Умения за разчитане на чертежи на детайли и карта, технически умения;

- Компютърна грамотност - Word, Excel, Auto CAD, Internet

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Да подпомага директора на ОПУ при управление, стопанисване и експлоатационно поддържане на РПМ; организира, координира и контролира всички дейности на отдел ИРД във връзка с приемане и одобряване на проекти и тяхната реализация в съответствие с нормативната база и стандарти; осъществяване и отчитане на дейности по текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ; организира, участва и отчита дейностите, свързани с контрола върху проектирането и изграждането на ТКО, РС, инженерните подземни и надземни съоръжения; организира лабораторния контрол при приемане на строително-монтажни работи /СМР/ и ремонти по пътищата от РПМ, в съответствие с нормативната база и българските държавни стандарти

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1450 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
  • Автобиография;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копия от документи за допълнителна квалификация;
  • Копия от документи, доказващи професионален опит;
  • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-473;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 406

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17,   ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул. Македония № 3 и на Интернет страницата на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/.

 

 

27.10.2016 г.