Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ гр. Ямбол

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ гр. Ямбол

 

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

 обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

Длъжност: Старши експерт /две щатни бройки/ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ при ОПУ гр. Ямбол

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Mинимална степен на завършено образование: Висше,

Образователно квалификационна степен: Бакалавър

Професионална област: Техническа

Професионален опит : не по-малко от 1 година в областта на дейност, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: V младши;

Допълнителни умения и изисквания:

-  Участва в провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки, участва в технически съвет,проучва и изготвя техническите условия при възлагане на проектантските и строителни дейности, отговаря за съхранението и предоставянето на заявената по реда на ЗДОИ в ОПУ – Ямбол, извършва дейности по ОМП, поддържа електронни регистри в ГИС, поддържа данните в електронен регистър на „съоръжения и характеристики на РПМ“ в ГИС, извършва дейности в програма LIMA, организира и участва в огледи на ПТП с нанесени материални щети на РПМ на територията на ОПУ Ямбол, познава основно нормативните актове – ЗБУТ, ЗУТ, Правилника за прилагане на ЗОП, българското законодателство, спецификата на правната уредба на пътното строителство, КТ, Правилник за структурата, дейността и организация на работа в АПИ, Етичен кодекс и др.

-Умения за работа с компютър с общи програмни продукти (Word, Excel) и офис техника;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага  началника на отдел ИРД и директора на ОПУ в реализирането на целите на ОПУ в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му; изпълнява дейности, свързани с ТРП, инвестиционни дейности, ОМП и класифицирана информация, както и всички дейности съпътстващи обслужването на РПМ на територията на ОПУ, съобразно дейността на отдела и своята компетентност, осигурява правилното функциониране на администрацията на ОПУ, съгласно действащата нормативна уредба в областта на административното обслужване;

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1200 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 2 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса - по образец;

Декларация по чл.17 от НПКДСл;

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия от документи  за допълнителна квалификация;

Копия от документи, доказващи професионален опит;

Автобиография.

Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-473;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 406

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/.


30.11.2016 г.